Strona 1 z 1

Ogólnopolski konkurs plastyczny.

: wtorek 17 sty 2012, 09:05
autor: Aleksandra15
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY


Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt:

"Zaprezentuj strój ludowy twojego regionu"
Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych.
Cele konkursu:
Upowszechnianie wiedzy o regionie – małej ojczyźnie,
Uwrażliwianie na wartości kulturowe i tradycje własnego regionu,
Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji,
Doskonalenie pracy w grupie,
Inspirowanie uczniów do różnorodnych działań twórczych,
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 31 w Katowicach
Regulamin Konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
Prace konkursowe należy:
a) Wykonać dowolna techniką na papierze w formacie A3 lub A2; powinny być dwuwymiarowe, płaskie- prace przestrzenne nie będą oceniane.
b) Opisać – powinny zawierać nazwę, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, imiona i nazwiska uczniów, którzy wykonali pracę;
c) Przesłać do 30 marca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły (patrz zakładka kontakt)
Ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2012 roku. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs oraz w kwartalniku Świetlica w Szkole.
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestników zgody na umieszczanie ich danych osobowych i prac w Internecie.
Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły
Osoby odpowiedzialne za organizacje konkursu na terenie szkoły:
Danuta Górnicz
Małgorzata Menzler
Beata Leszczorz
Aleksandra Kobylarz